Обхождане на списък от стойности в Oracle PL/SQL

Бележка: Изпълнение на цикъл върху списък от стойности (числови, низови и др.), които не са извлечени чрез заявка в PL/SQL, може стане по следния начин:

DECLARE
 -- 1. declare a list type
 TYPE STR_LIST_TYPE IS TABLE OF VARCHAR2(15);

 -- 2. declare the variable of the list
 V_STR_VALUES STR_LIST_TYPE;

 -- 3. optional variable to store single values
 V_STR_VALUE VARCHAR2(15);

BEGIN

 -- 4. initialize the list of values to be iterated in a for-loop
 V_STR_VALUES := STR_LIST_TYPE('String 1','String 2');

 -- 5. iterating over the values
 FOR INDX IN V_COLUMN_NAMES.FIRST..V_COLUMN_NAMES.LAST
 LOOP

  -- 6. accessing the value itself
  V_STR_VALUE := V_STR_VALUES(INDX);

 END LOOP;
END;

Бележка: Изпълнение на цикъл върху списък от стойности (числови, низови и др.), които не са извлечени чрез заявка в PL/SQL, може стане по следния начин:

DECLARE
 -- 1. declare a list type
 TYPE STR_LIST_TYPE IS TABLE OF VARCHAR2(15);

 -- 2. declare the variable of the list
 V_STR_VALUES STR_LIST_TYPE;

 -- 3. optional variable to store single values
 V_STR_VALUE VARCHAR2(15);

BEGIN

 -- 4. initialize the list of values to be iterated in a for-loop
 V_STR_VALUES := STR_LIST_TYPE('String 1','String 2');

 -- 5. iterating over the values
 FOR INDX IN V_COLUMN_NAMES.FIRST..V_COLUMN_NAMES.LAST
 LOOP

  -- 6. accessing the value itself
  V_STR_VALUE := V_STR_VALUES(INDX);

 END LOOP;
END;